WAT is een dagcentrumbegeleiding ?

We bieden contextbegeleiding

Voor de ouders en het hele gezin is er begeleiding aan huis. Er gaan regelmatig gezinsgesprekken en aparte oudergesprekken door.

De opvoeding van de kinderen en het samenleven thuis zijn belangrijke gespreksonderwerpen.

Het doel van de begeleiding wordt samen met de gezinsleden bepaald.

We werken ook samen aan de bezorgdheden die door de aanmelder of de consulent uitgesproken werden.

We bieden groepsbegeleiding

De kinderen en jongeren maken na de schooluren en in vakanties gebruik van de groepsbegeleiding in het dagcentrum en ze hebben recht op individuele begeleiding.

We bieden ondersteuning op verschillende terreinen zoals school, vrije tijd, administratie, wonen, netwerk,…  

Elk dagcentrum organiseert een ouderwerking waarbij alle ouders worden uitgenodigd.  

Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan activiteiten waarvoor het hele gezin wordt uitgenodigd.

WAAROM een dagcentrumbegeleiding ?

We zetten in op het versterken van de relatie tussen ouders en kinderen en het activeren van een steunend netwerk.

De bedoeling is het bevorderen van het welzijn en het veilig opgroeien van kinderen en jongeren.  

We hebben aandacht voor de krachten van een gezin en alles wat goed loopt.

Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen voor de bezorgdheden. We vinden dat ouders het best geschikt zijn om hun kinderen op te voeden en te begeleiden naar volwassenheid. 

We bieden kinderen een plek aan op het dagcentrum om er samen te spelen, te leren en op verhaal te komen.

Gezinsgesprekken

Ieder gezin heeft een gezinsbegeleider die om de 2 weken aan huis op gesprek komt. Op vraag van de ouder(s) of de kinderen kan elk onderwerp aan bod komen.

De gezinsbegeleider kan ook een onderwerp voorstellen. We hebben aandacht voor de krachten van het gezin en wat er goed loopt. Samen zoeken we naar oplossingen voor de bezorgdheden.

In overleg met het gezin werken we samen met andere hulpverleners zoals school, het CLB, OCMW,…


Individuele begeleiding

Kinderen en jongeren hebben hun eigen gedachten, gevoelens, zorgen en uitdagingen. Op individuele momenten kunnen ze erover (leren) praten met een begeleider.

Dit is vaak dezelfde begeleider die aan huis komt en gesprekken doet met het gezin.   

Tijdens de individuele begeleiding werken we rond vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden (hoe vrienden maken, hoe emoties beheersen, …), het samenleven thuis, op school, … Dit kan in een gesprek met het kind of jongere of door middel van een activiteit samen.  

Groepsbegeleiding

Elke dag na school en tijdens schoolvakanties kunnen de kinderen en jongeren terecht op het dagcentrum. Ze zijn er samen met leeftijdsgenoten en werken aan individuele doelstellingen. Kinderen en jongeren leren bijvoorbeeld zich te houden aan afspraken en conflicten oplossen. Dit doen we door oefenmomenten en activiteiten aan te bieden.

Er wordt tijd gemaakt voor een goed gesprek.

We hebben een keukenploeg die elke dag een warme maaltijd voor ons kookt en rekening houdt met ieders voorkeur. 

Tijdens de groepsbegeleiding wordt het huiswerk begeleid. Op vraag van de ouder(s) ondersteunen we de contacten met school.


Ouder- en gezinswerking

We organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten. Dit is een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. We organiseren ook een aantal activiteiten voor het hele gezin zoals een uitstap of samen koken.

Sommige dagcentra organiseren ook een gezinsvakantie waarop elk gezin kan intekenen.

Voor WIE is een dagcentrumbegeleiding ?

De dagcentra bieden hulp aan gezinnen die moeilijkheden ervaren met het samenleven thuis en/of met de opvoeding.

De jeugdrechter kan ook bepalen dat het dagcentrum de gepaste hulpverlening is.

Er is een bezorgdheid over het welzijn en/of de (emotionele) veiligheid van de kinderen.

 

Voor minstens één kind van het gezin is er meer specifieke hulp nodig in de vorm van begeleiding in groep en individueel.

Het gezin heeft ondersteuning en redelijk intensieve begeleiding nodig. 

De Tandem is er voor +12jarige kinderen. Taimoem, De Tichel en Trapeze is voor lagere schoolkinderen.