HOE verloopt positieve heroriëntering?

Samen met het gezin en de aanmelder (en andere betrokken diensten en/of steunfiguren) gaat de procesbegeleider aan de slag. 

De bedoeling is het gezin positief te ‘heroriënteren’. Dit houdt in dat de procesbegeleider de gezinsleden uitdaagt om op een andere manier te kijken naar dezelfde werkelijkheid. We beogen dat de gezinsleden een meer hoopvolle en positieve kijk ontwikkelen. Ons aanbod bestaat uit:

Individuele gesprekken (assessments)

We starten met een gesprek met elk gezinslid. We nodigen iedereen die geraakt wordt door het probleem uit voor een gesprek. We proberen in die individuele gesprekken de kern van de bezorgdheid te pakken te krijgen en ook ieders beleving en gevoel erbij.

Een individueel assessment (gesprek) wordt afgerond door samen de familiecirkel voor te bereiden.

Familiecirkel

Dit is een gesprek met alle gezinsleden en belangrijke betrokkenen samen. We voeren het gesprek in een cirkel, vandaar de naam familiecirkel. Dit gesprek gebeurt wanneer alle individuele gesprekken afgerond zijn.

In de familiecirkel krijgt iedereen het woord. Elke deelnemer heeft dit gesprek tijdens de individuele gesprekken voorbereid.

We maken samen een actieplan op waarin de inzet van elke deelnemer verwoord staat. Op het einde van de cirkel is het plan klaar en komen de verschillende gezinsleden in beweging om het plan samen uit te voeren.

Als er extra ondersteuning nodig is om tot positieve acties en oplossingen te komen, dan gaan we daarnaar mee op zoek.

In eerste instantie wordt hiertoe de bredere context van familie, school, vrienden uitgenodigd. Indien nodig zoeken we mee naar de nodige professionele ondersteuning.

Er worden tijdens de familiecirkel ook afspraken ter evaluatie gemaakt.

Opvolging van het actieplan en afronding van de begeleiding:

Het actieplan met doelen, acties en concrete afspraken, wordt door het gezin en waar nodig door de bredere context opgevolgd en gerealiseerd.

Indien nodig, worden de individuele assessments herhaald in functie van een nieuwe familiecirkel.

In de afrondingsfase wordt de aanmelder opnieuw betrokken.

De bedoeling is dat het gezin na de begeleiding verder terecht kan bij de aanmelder en zijn/haar engagement duidelijk uitgesproken is.

WAT is positieve heroriëntering?

Met positieve heroriëntering (PHO) nodigen we gezinsleden uit om mee in gesprek te gaan en zich oprecht uit te spreken.

We nodigen iedereen die geraakt wordt door de bezorgdheid of door het probleem uit om mee deel te nemen.

We proberen ervoor te zorgen dat iedereen zich goed (veilig) genoeg voelt om deel te nemen aan de gesprekken (cirkels).

De gezinsleden krijgen kansen om weer op een positieve, liefdevolle manier met elkaar in gesprek te gaan.

Iedereen kan en mag zijn of haar zorgen delen.

Met elk gezinslid of andere belangrijke betrokkenen wordt stilgestaan bij zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

We nodigen mensen uit om tot concrete acties te komen om de zorgen te verminderen. We maken een actieplan op samen met alle betrokkenen.

Het gezin en belangrijke steunfiguren zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Elk gezin krijgt een procesbegeleider. Het is een kortdurende begeleiding van maximum 4 maanden.

Voor WIE is positieve heroriëntering?

Positieve heroriëntering is er voor kinderen, jongeren (tot 25 jaar) en voor ouders.

De aanmelding gebeurt door een andere hulpverlener, een consulent, school, huisarts, ...

Positieve heroriëntering kan worden ingezet bij verontrusting of maatschappelijke noodzaak en/of wanneer het hulpverleningstraject geblokkeerd is.

WAAROM positieve heroriëntering?

Het doel is om het gezin weer in beweging te krijgen om samen tot oplossingen te komen in het beter samenleven. Dit met het oog op herstel van de positieve verbinding tussen de betrokkenen.

Het spreken vanuit het hart en beluisterd worden door elkaar, zorgt ervoor dat de betrokkenen samen beslissingen kunnen nemen die een bijdrage leveren tot het aanpakken van de problemen en bezorgdheden.
 

Adresgegevens

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 13:00 behalve op dinsdag.

Dit nummer is niet voor aanmeldingen, daarvoor kan u hier terecht.