Hoe verloopt een dagcentrumbegeleiding

Een dagcentrumbegeleiding (dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding) start na aanmelding door een gezin, een andere hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, ... ), een consulent of door een Jeugdrechter.

Van zodra een plaatsje vrij is, wordt het gezin uitgenodigd voor enkele gesprekken. We maken kennis met elkaar en staan stil bij de bezorgdheden en de hulpvraag.
Samen met het gezin en het dagcentrum worden de doelen voor de begeleiding bepaald. Als er een consulent betrokken is dan zit hij/zij ook af en toe mee rond de tafel.


Vanaf de start van de begeleiding komt de gezinsbegeleider regelmatig aan huis voor een gesprek. Het kind of de jongere kan dagelijks terecht voor begeleiding in het dagcentrum. Er is begeleiding in groep, huiswerkbegeleiding, een individueel aanbod, … Ook op andere terreinen kan de begeleider hulp bieden: oudercontacten op school, contacten met andere diensten, vrije tijd, OCMW.


Elke zes maanden wordt er stilgestaan bij het verloop van de begeleiding, met aandacht voor de tevredenheid over de begeleiding. De doelstellingen worden bekeken: zijn ze behaald, moeten ze aangepast worden, ... Indien een consulent betrokken is, wordt deze hiervan op de hoogte gebracht.
 

Het uiteindelijke doel van elke begeleiding is dat onze hulp niet meer nodig is. Daarom wordt regelmatig stilgestaan bij de bezorgdheden en de hulpvragen. Samen met het gezin (en voor sommige gezinnen de consulent) wordt bepaald of en hoe een begeleiding kan worden afgerond.