Missie

vzw  De Touter begeleidt maatschappelijk kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen die zich in een problematische opvoedings- en leefsituatie bevinden, ongeacht hun etnisch-culturele origine.

Met het begeleidingsaanbod realiseren wij:

 • ontplooiingskansen voor betrokken kinderen of jongvolwassenen in verbondenheid met de familiale omgeving;
 • een leefbare omgeving voor alle betrokken kinderen of de zelfstandig wonende jongvolwassenen;
 • een evolutie in het functioneren van het gezin of van de zelfstandig wonende jongvolwassenen zodat ze leren omgaan met problemen of ze zelfstandig kunnen oplossen.

Visie, Overtuigingen, Waarden

 • Als organisatie zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid van onze (potentiële) cliënten. Processen van uitsluiting en onrecht spelen een rol. Onze cliënten zijn vaak ‘rechteloos’ en beschikken over een precair statuut. Onze hulpverlening biedt daartegenover een veilige haven. We willen hoop geven, vertrouwen wekken en vermijden dat ze nogmaals gekwetst worden.
 • Kleurrijke maatzorg. We streven ernaar om voor iedere hulpvrager een hulpverleningsaanbod op maat uit te werken.  Hierbij houden we rekening met ieders pedagogische, relationele en culturele context.
 • Pluralisme: medewerkers moeten de bereidheid tonen om iedere cliënt te helpen. Vzw De Touter stemt zijn aanbod af op de noden van de meest kwetsbare cliënten, ongeacht hun herkomst, levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuigingen.

Over de hulpverlening

 • Systeemdenken als methodische basis.
 • Verbonden zijn. Een positieve verbondenheid van het kind of de jongvolwassene met zijn familie en netwerk verhoogt het welzijn, ook al leven ze niet dagelijks samen. We erkennen de existentiële banden met de ouders, zelfs al zijn ze niet meteen zichtbaar. We  geven ze een plaats in de begeleiding.
 • Participatie en inspraak van cliënten.  Kinderen, jongeren en ouders geven mee vorm aan het hulpverleningsproces. Zij bepalen mee de doelstellingen en het tempo waarin gewerkt wordt binnen de maatschappelijke opdracht van de verwijzers.
 • Aanklampende hulpverlening.
 • Krachtgericht, emancipatorisch en vraaggestuurd werken.
 • Perspectief biedend.
 • Bruggen bouwen.
 • Flexibiliteit, creativiteit en humor.
 • Aandacht voor rechtspositie.

Over de organisatie

 • Duurzaamheid: we voeren een actief beleid om de ecologische voetafdruk van onze werking zo beperkt mogelijk te houden.
 • Competentie – en talentmanagement:  elke medewerker doorloopt een ontwikkelcyclus, waarbij hij/zij, ondersteunt door een coach, gericht talenten kan inzetten én voortdurend kan groeien in de functie.
 • Inspraak en participatie: we stimuleren inspraak in het beleid en de besluitvorming van de organisatie.  Hiertoe kunnen personeelsleden lid worden van de Algemene Vergadering en/of  participeren aan de vele werkgroepen die worden opgericht in functie van verschillende veranderingsprocessen.