vzw De Touter omvat vier dagcentra (Trapeze, Taimoem, De Tandem en De Tichel), een dienst contextbegeleiding (Terra) en een dienst autonoom wonen (Tangram).
Ze vertrekken elk vanuit een zelfde visie op hulpverlening en handelen vanuit dezelfde overtuigingen en waarden. Ze kunnen verschillen in concrete begeleidingsmethodiek, doelgroep, leeftijd en regio.

Een dagcentrum begeleidt kinderen en hun gezin semi-ambulant. Naast de contextbegeleiding thuis en binnen het ruime netwerk, bieden de begeleiders voor de kinderen en jongeren ook individuele- en groepsbegeleidingaan. Verder bestaat er binnen elk dagcentrum ook een gezins- en ouderwerking.

Terra, dienst contextbegeleiding begeleidt kinderen en hun ouders in problematische opvoedingssituaties. De begeleiders gaan aan huis en werken met alle gezinsleden. Ook de ruimere context van het gezin wordt betrokken.

Tangram, dienst autonoom wonen ondersteunt jongvolwassenen op verschillende leefdomeinen zoals wonen, leren, werken, relaties en welbevinden en streeft naar een zo groot mogelijke samenwerking met de context van de jongere (gezin, familie, voogd) om deze verzelfstandiging te realiseren.